Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaat kaideleri neler?

Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yeniden beraberinde en az 65 KPSS puan kaidesi arıyor. Müracaat kaideleri, tarihi ve gerekli evraklara ait ayrıntılar ise yayınlanan ilan ile duyuruldu. 

Müracaatlar Ne Vakit Sona Erecek?

Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi işçi alımı müracaatları 26 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 9 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez adresinde yer alan İşçi Daire Başkanlığına üniversitenin web sayfasında yer alan müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen dokümanlarla birlikte şahsen yahut posta yolu ile müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İstenen Evraklar Neler?

1- KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı,

2- Müracaat formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma / Süreksiz Mezuniyet Dokümanı sureti yahut karekodlu e-Devlet çıktısı

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Askerlik Durum Dokümanı, (Erkek adaylar için)

7- Deneyim evrakı, (istenen unvana ait deneyim dokümanı ve SGK prim dökümü)

8- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doküman kabul edilecektir)

9- Güvenlik işçisi için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı,

10- 6698 sayılı Ferdî Dataların Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

11- 6698 sayılı Şahsî Bilgilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık İstek Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

Müracaat Kaideleri Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. unsurundaki yaş koşullarını taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanun’un 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya rastgele bir mahzuru olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

9- İş deneyimleri ilan kaidelerinde belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

10- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla takıma müracaat yapamayacaktır.

11- Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel kaideler aranır.

13- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

14- Müracaatlarda “Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” Kararları uygulanır.

15- KPSS’ de yüksek puan almış olmak kontratlı işçi konuma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel kaidelere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,

16- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

17- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar

RESMİ İLAN METNİ

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.